ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (1,25 ΜW).

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μονάδα παραγωγής ρεύματος από βιοαέριο αποτελείται από τα κάτωθι συστήματα:

 1. Το σύστημα των γεωτρήσεων.
 2. Το δίκτυο μεταφοράς του βιοαερίου.
 3. Τη μονάδα επεξεργασίας του βιοαερίου.
 4. Τις μηχανές εσωτερικής καύσης με τους αυτοματισμούς.
 5. Την διασύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΣΜΗΕ.
 6. Τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Στο χώρο του ΧΥΤΑ έχουν πραγματοποιηθεί 47 γεωτρήσεις συνολικού βάθους 450 μέτρων. Μέσα στις γεωτρήσεις τοποθετείται διάτρητος αγωγός μαύρου, πολυαιθυλενίου (PE) SDR11, διαμέτρου Φ110 ο οποίος είναι εγκιβωτισμένος σε χαλίκι διαβαθμισμένο. Στην κορυφή του διάτρητου αγωγού τοποθετείται η κεφαλή της γεώτρησης, η οποία διαμέσου ευκάμπτου σωλήνα συνδέεται με τους αγωγούς μεταφοράς βιοαερίου.

Συνολικά υπάρχουν:

Α/ΑΕίδοςΜον. ΜέτρησηςΠοσότητα
1ΓεωτρήσειςΜέτρα / Τεμάχια450 / 47
2Διάτρητοι σωλήνες PE Φ110Μέτρα450
3ΧαλίκιΚυβικά μέτρα80
4Κεφαλές γεωτρήσεωνΤεμάχια47
5Εύκαμπτοι αγωγοίΜέτρα150

Το σύστημα των γεωτρήσεων και συνεπώς τα επιμέρους τμήματά του συνεχώς θα αυξάνονται.

1.2 ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Το δίκτυο μεταφοράς βιοαερίου, μεταφέρει το παραγόμενο βιοαέριο από τις γεωτρήσεις στη μονάδα επεξεργασίας του βιοαερίου. Οι αγωγοί μεταφοράς βιοαερίου είναι κατασκευασμένοι από σωλήνες μαύρου πολυαιθυλενίου SDR11. Μέσω χυτοσιδηρών βανών τύπου πεταλούδας, κατάλληλες για χρήση βιοαερίου, απομονώνονται τα τμήματα του δικτύου.

Συνολικά υπάρχουν:

Α/ΑΕίδοςΜον. ΜέτρησηςΠοσότητα
1Αγωγός PE, Φ110Μέτρα45
2Αγωγός PE, Φ160Μέτρα1020
3Αγωγός PE, Φ200Μέτρα300
4Αγωγός PE, Φ250Μέτρα120
5Βάνα Πεταλούδας Φ160Τεμάχια1
6Βάνα Πεταλούδας Φ200Τεμάχια2

1.3 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Η Μονάδα επεξεργασίας του βιοαερίου αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα

1.3.1. Δοχείο Συμπυκνωμάτων

Είναι ένα δοχείο εισόδου για την αφαίρεση της υγρασίας. Για να βελτιωθεί η λτειουργία στο δοχείο συμπυκνωμάτων περιέχεται ένα demister filter.

1.3.2. Ξηραντήρας

Έχει ως σκοπό την περαιτέρω απομάκρυνση της υγρασίας. Αποτελείται από έναν ανοξείδωτο εναλλάκτη υγρού-αέρα. Το βιοαέριο ψύχεται με την βοήθεια νερού στους 6,5°C.

1.3.3. Κυκλώνιο

Έχει ως σκοπό την κατακράτηση και απομάκρυνση από το κύκλωμα του βιοαερίου, της υγρασίας που έχει δημιουργηθεί στον ξηραντήρα. Για να βελτιωθεί η λειτουργία του έχει τοποθετηθεί μέσα στον κυκλώνιο ένα demister filter

1.3.4. Αντλία αναρρόφησης

Αποτελείται από έναν φυγοκεντρικό ανεμιστήρα αερίου ο οποίος περιστρέφεται από έναν κινητήρα αντιεκρηκτικού τύπου ισχύος 40KW.

1.3.5. Αναγεννητής

Είναι ένας ανοξείδωτος σωληνοειδής εναλλάκτης αέρα-αέρα ο οποίος έχει ως σκοπό να μείωση τη θερμοκρασία του βιοαερίου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

1.3.6. Φίλτο Διαχωρισμού Σωματιδιών

Φίλτρο τριών (3) μικρών που βρίσκεται στη γραμμή τροφοδότησης των μηχανών.

1.3.7. Πυρσός Καύσης

Μετά το φίλτρο διαχωρισμού το βιοαέριο μπορεί να κατευθυνθεί είτε προς τις μηχανές, είτε προς έναν πυρσό καύσης του βιοαερίου. Σκοπός του είναι η καύση τυχόν περίσσιας βιοαερίου ή η καύση του όταν οι γεννήτριες παραγωγής ρεύματος δεν λειτουργούν.

1.3.8. Καταγραφικά

Υπάρχει ένα παροχόμετρο τύπου orifice ring. Επιπλέον υπάρχουν τρεις σταθεροί αναλυτές οι οποίοι μετράνε σε πραγματικό χρόνο το μεθάνιο, το διοξείδο του άνθρακα και το οξυγόνο του βιοαερίου.

1.3.9. Μονάδα Ελέγχου

Έχει ως σκοπό την αυτόματη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας του βιοαερίου.

1.4 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Η μονάδα αποτελείται από (2) δύο ανεξάρτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγών ζευγών όπου περιλαμβάνουν τις αεριομηχανές, τις ηλεκτρογεννήτριες και τον πίνακα αυτοματισμών.

1.4.1 Μηχανές

Οι αεριομηχανές είναι εταιρείας WAUKESHA, 16κύλινδροι, υδρόψυκτοι, υψηλού βαθμού συμπίεσης, με ειδικού τύπου αναμικτήρα κατάλληλες να λειτουργούν με βιοαέριο και άλλα αέρια που δίνουν φτωχά μίγματα αερίου/αέρα, ονομαστικής ισχύος 625ΚW.

1.4.2. Γεννήτριες

Οι γεννήτριες είναι της εταιρίας LEROY-SOMMER ισχύος 910 KVA τριφασικές, συνεχούς λειτουργίας, ηλεκτρονικού τύπου, αυτορυθμιζόμενες, αυτοδιεγειρόμενες με ηλεκτρονική διέγερση στον ίδιο άξονα.

Τα κύρια στοιχεία των γεννητριών είναι τάση εξόδου 400V/50Ηz στις 1500 rpm, τριών φάσεων και συνφ=0,8.

Η λειτουργία των μηχανών είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ελέγχεται διαμέσου του κεντρικού πίνακα αυτοματισμών.

1.4.3.Πίνακας Αυτοματισμών

περιλαμβάνει τα εξής όργανα, εξαρτήματα και κατασκευές:

 1. Όργανα ελέγχου
 2. Συστήματα και διατάξεις ελέγχου λειτουργίας και αυτοματισμού
 3. Συσκευές προστασίας και alarm

1.5 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΕΣΜΗΕ

Αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:

1.5.1. Πεδίο Μεταγωγής - Ισχύος

Πρόκειται για μεταλλικό επίτοιχο ερμάριο κλειστού τύπου επισκέψιμο από το εμπρός μέρος που περιλαμβάνει:

 • Δύο αυτομάτους τετραπολικούς διακόπτες φορτίου ίσης ισχύος με την ισχύ του Η/Ζ με τις κατάλληλες βοηθητικές επαφές για το δίκτυο της κεντρικής παροχής και της γεννήτριας.
 • Ενδεικτικές λυχνίες παροχής ρεύματος από το δίκτυο κεντρικής παροχής ή από το Η/Ζ.
 • Σύστημα ηλεκτρικής και μηχανικής μανδάλωσης των δύο ως άνω αυτομάτων διακοπτών του συστήματος μεταγωγής γιa τον αποκλεισμό της ταυτόχρονης ρευματοδότησης των εγκαταστάσεων από την κεντρική παροχή και του Η/Ζ.
 • Καλώδια με τους ακροδέκτες τους για την σύνδεση του πεδίου ενδείξεων με το πεδίο ισχύος με την κατάλληλη αρίθμηση για την σωστή σύνδεση στις αντίστοιχες θέσεις στα δύο πεδία.

1.5.2. Μετασχηματιστές

Οι δύο γεννήτριες συνδέονται αντίστοιχα σε δύο μετασχηματιστές. Το σύστημα των μετασχηματιστών αποτελείται από ένα βαθμιδωτό μετασχηματιστή 800ΚVΑ 400V/20ΚV, τύπου ελαίου, συμπληρωμένο με πίνακα χαμηλού δυναμικού και κιβώτιο καλωδίων μέσης τάσης 20KVγια κάθε μία γεννήτρια. Η σύνδεση με το δίκτυο Μ/Τ της ΔΕΗ γίνεται με υπόγεια καλώδια. Το σύστημα σύνδεσης με τον υποσταθμό μέσης τάσης της ΔΕΗ είναι αυτόματο, με διακόπτη φορτίου και τις σχετικές διατάξεις προστασίας. Για τις ιδιοκαταναλώσεις υπάρχει μετασχηματιστής 250 kVA.

1.5.3. Πεδίο Μέσης Τάσης

Το πεδίο μέσης τάσης αποτελείται από τον πίνακα μέσης τάσης ο οποίος αποτελείται από επτά τυποποιημένες κυψέλες Μέσης Τάσης με διακοπτικό υλικό μόνωσης SF6.

 • Κυψέλη Νο 1: Κυψέλη εισόδου καλωδίων ΔΕΗ
 • Κυψέλη Νο 2: Κυψέλη γενικού διακόπτη Μέσης Τάσης
 • Κυψέλη Νο 3: Κυψέλη ανόδου μπαρών
 • Κυψέλη Νο 4: Κυψέλη Μέτρησης-Προστασίας
 • Κυψέλη Νο 5: Κυψέλη τροφοδοσίας μετασχηματιστή 250 kVA ιδίων καταναλώσεων
 • Κυψέλη Νο 6: Κυψέλη προστασίας μετασχηματιστή 800 kVA γεννήτριας 1
 • Κυψέλη Νο 7: Κυψέλη προστασίας μετασχηματιστή 800 kVA γεννήτριας 2

1.5.4. Σύνδεση Με Το Δίκτυο

Η διασύνδεση του σταθμού με το σημείο απορρόφησης της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται μέσω γραμμής Μέσης Τάσης (ΜΤ) 20kV, κατάλληλης δυναμικότητας μεταφοράς ισχύος. Η γραμμή διασύνδεσης αποτελείται από:

 • Κατάλληλο καλώδιο ΜΤ σύμφωνα με ανάλογη Τεχνική Περιγραφή ΔΕΗ - ΔΜΚΛΔ (εναέριο).
 • Τηλεφωνικό καλώδιο - πιλότο κατάλληλου τύπου.
 • Κατάλληλα συστήματα μετρήσεων (εισερχόμενης - εξερχόμενης ενέργειας και ισχύος) στην αρχή και στο πέρας κάθε γραμμής.

Η τοποθέτηση των καλωδίων έγινε σύμφωνα με μελέτη και επίβλεψη της ΔΕΗ.

Η τοποθέτηση των καλωδίων έγινε σύμφωνα με μελέτη και επίβλεψη της ΔΕΗ


1.6 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο οικίσκος διαστάσεων περίπου 7,15 Χ 9,25 κατασκευάσθηκε από, πάνελς πολυουρεθάνης και περιλαμβάνει:

 1. Πλήρεις Η/Μ εγκαταστάσεις.
 2. Πλήρη εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης διαφυγής μεθανίου.
 3. Φυγοκεντρικό ανεμιστήρα απαγωγής αέρα 60.000m3/h με τους κατάλληλους αεραγωγούς, φίλτρα και στόμια.
 4. Εσωτερικό δίκτυο ασθενών για την μετάδοση στοιχείων πληροφοριών από τη λειτουργία των μηχανών μέσω Modem στα γραφεία της ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

1.7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το 2008 η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε στις 2.500 MWh, ενώ το 2009 ανήλθε στις 3.700 MWh, καταγράφοντας μια αύξηση της παραγωγικότητας της μονάδας κατά 48%, την οποία προσδοκάμε και για το 2010.