Πληροφορίες για την ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΔΡΥΣΗ):

Η εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2004 με κύριο στόχο την υλοποίηση σύμβασης παραχώρησης για την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου.

Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής:

ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 45%, ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ 35%, Δ.Α.Δ.Α. Α.Ε. 20%.

2.ΣΚΟΠΟΙ

H ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται βάση του καταστατικού της:

1. Στην ενεργειακή αξιοποίηση του Βιοαερίου στο χώρο διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Δ.Α.) και στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) αρμοδιότητας του Συνδέσμου Διάθεσης Απορριμμάτων Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου (ιδιοκτήτη και διαχειριστή του Χ.Δ.Α. και του Χ.Υ.Τ.Α. του Π.Σ. Βόλου με παραχώρηση δικαιωμάτων προς τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Βόλου ΔΕΜΕΚΑΒ) και στην εμπορική εκμετάλλευση της παραγόμενης ηλεκτρικής και θερμικής Ενέργειας. Η ανωτέρω αξιοποίηση θα γίνεται με την καύση του βιοαερίου και με τη μετατροπή της παραγόμενης ενέργειας σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

2. Στην εφαρμογή βέλτιστων διαθεσίμων τεχνολογιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση – αξιοποίηση στερεών αποβλήτων και βιομάζας εν γένει.

3. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης:

α. Η αγορά, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.

β. Η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρείας.

γ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στα πλαίσια των παραπάνω αντικειμένων.

δ. Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων εταιρειών κατ’ αναλογία του ποσοστού συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και είναι οι:

  • 1. Κωνσταντίνος Μίχης, Πρόεδρος
  • 2. Βλάσης Βολιώτης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  • 3. Τάσος Τσακανίκας, Μέλος
  • 4. Ιωάννης Βολιώτης, Μέλος
  • 5. Χριστίνα Μίχη, Μέλος