ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57341/32/8/04/012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
(Ποσά σε ευρώ)
 
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία
Κτήσεως
Αποσβέσεις Αναπ/στη
Αξία
Αξία
Κτήσεως
Αποσβέσεις Αναπ/στη
Αξία
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά
κλειομένης
χρήσεως 2013
Ποσά
κλειομένης
χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 162.503,18 162.503,18 0,00 162.503,18 162.503,18 0,00 I. Κεφάλαιο μετοχικό
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 13.178,32 11.750,48 1.427,84 13.178,32 11.274,54 1.903,78 (1.200.000 μετοχές του 1,00 € εκάστη)
4. Εισφορά ΑΠΕ 86.836,58 22.931,70 63.904,88 27.821,97 5.564,39 22.257,58 Καταβλημένο 1.200.000,00 1.200.000,00
262.518,08 197.185,36 65.332,72 203.503,47 179.342,11 24.161,36
 
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 641,316,00 641,316,00
641,316,00 641,316,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις IV. Αποθεματικά κεφάλαια
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & 1. Τακτικό αποθεματικό 10.172,96 5.114,49
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 2.213.506,36 618.716,85 1.514.789,51 2.213.506,36 533.376,60 1.600.129,76 10.172,96 5.114,49
5. Μεταφορικά μέσα 5.000,00 850,00 4.150,00 5.000,00 250,00 4.750,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 637,82 637,81 0,01 637,82 637,81 0,01 V. Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 2.139.144,18 620.204,66 1.518.939,52 2.139.144,18 534.264,41 1.604.879,77 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 96.110,97 101.003,32
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 1.518.939,52 1.604.879,77 Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων 97.175,37 (3.827,95)
193.286,34 97.175,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) 2.044.775,30 1.943.605,86
 
II. Απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Πελάτες 242.029,28 322.823,79 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
11. Χρεώστες διάφοροι 71.765,13 34.874,89 Δάνεια τραπεζών 0,00 0,00
313.794,41 357.698,68 Σύνολο μακρ. υποχρεώσειων (ΓΙ) 0,00 0,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 22.147,77 16.065,45 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 491.928,80 279.017,66 1. Προμηθευτές 318.702,16 291.265,49
514.076,57 295.083,11 3. Τράπεζες-λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων 0,00 0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 827.870,98 652.781,79 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 48.805,76 47.195,99
11. Πιστωτές διάφοροι 0,00 0,00
Σύνολο βραχ. υποχρεώσειων (ΓΙΙ) 367.507,92 338.461,48
Σύνολο υποχρεώσειων (ΓΙ + ΓΙΙ) 367.507,92 338.461,48
 
Ε. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 140,00 244,42 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00
140,00 244,42 0,00 0,00
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 2.412.283,22 2.282.067,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 2.412.283,22 2.282.067,34
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Ποσά 2013 Ποσά 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 590.146,05 527.841,84 Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ή ζημίες) χρήσεως 137.255,99 132.682,40
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων 447.864,46 376.116,30 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 97.175,37 (3.827,95)
Μικτά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 142.281,59 151.725,54 Μείον: Φόρος Εισοδήματος 35.686,55 26.564,59
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 16.001,41 25.217,41 Μείον: Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 400,00 0,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 126.280,18 126.508,13 Κέρδη (ή ζημίες) προς διάθεση 198.344,81 102.289,86
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 11.188,76 13.993,79
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 212,95 10.975,81 7.678,96 6.314,83
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 137.255,99 132.822,96
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 19,44
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 160,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 0,00 0,00 (140,56)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) 137.255,99 132.682,40 Η διάθεση των κερδών (ή ζημιών) γίνεται ως εξής:
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 103.783,50 147.651,48 1. Τακτικό Αποθεματικό 5.058,47 5.114,49
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος 103.783,50 0,00 147.651,48 0,00 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 193.286,34 97.175,37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 137.255,99 132.682,40 198.344,81 102.289,86
 
Ν. Ιωνία, 10 Μαρτίου 2014
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
  Α.Δ.Τ. ΑΚ 402903 Α.Δ.Τ. Ξ 434619 Α.Δ.Τ.ΑΖ 588126